Våra medarbetare är alla välutbildade med gediget kunnande och lång dokumenterad branscherfarenhet. De flesta är delägare, men vi har också anställda och underkonsulter. Gruppen växer och utvecklas stadigt i takt med marknadens behov.


Allan Lindfors Projektledare
Civilingenjör, i branschen sedan 1989, dels i fastighets- och installationsbranschen och inom byggproduktion. Senast som projektledare på Citybanan där uppdragsgivaren var Trafikverket och nuvarande tjänst som projektledare på Hagastaden, uppdragsgivare Stockholm Stad.

E-post: allan.l@projektlots.com
Telefon: +46 722025551


Anders Lindberg Projektledare
Civilingenjör i branschen sedan 1983, övervägande som konsult. Anders har lett ett flertal avloppsrenings- och kraftvärmeverksprojekt för uppdragsgivare som Stockholm Vatten och Fortum Värme. Under senare år verksam i huvudsak med exploateringsprojekt för både offentliga och privata beställare

E-post: anders.l@projektlots.com
Telefon: +46 705412136


Astrid Evang VD, projekt- och projekteringsledare
Civilingenjör i branschen sedan 1990. Arbetar som projekt- och projekteringsledare främst med större stadsbyggnadsprojekt. Har haft uppdrag som projekteringsledare för Hammarby Sjöstad och Stora Ursvik samt projektledare med ansvar för projekteringen i Slussen fram till leverans av systemhandling. Nuvarande uppdrag är i Stockholm stads beställarorganisation för projekt Hagastaden, med ett ansvar för övergripande projekteringsfrågor. Van att jobba i alla skeden från utredningar och planprocess till genomförande och överlämnande. Att vara med hela vägen passar henne bra, då hon trivs i samspelet med olika människor, lyssnar in och på ett bra sätt kan se helheten.

E-post: astrid.e@projektlots.com
Telefon: +46 703643344


Bo Löwenberg Projektledare
Ingenjör i branschen sedan 1979. Tidigare anställd inom Ericsson, ABB, Bombardier m fl. Konsult sedan 2002 med uppdrag som projektledare för signal- och trafikledningssystem inom Banverket och Trafikverket.

E-post: bo.l@projektlots.com
Telefon: +46 703405487


Daniel Snis

Daniel Snis Projekteringsledare inom järnväg
Projekteringsledare med tyngd på signalteknik och yrkesverksam inom järnväg sedan 2002 både som konsult och som beställare. Hanterar även godkännandeprocess mot Transportstyrelsen, assessment inom signal, oberoende bedömare banöverbyggnad och teknisk säkerhetsstyrning inom signal och banöverbyggnad.

E-post: daniel.s@projektlots.com
Telefon:+46 73 650 71 11


David Nee Projekt- och projekteringsledare
Projekt- och projekteringsledare yrkesverksam sedan 2004. David har jobbat på uppdrag åt Trafikverket, Stockholm Stad, Fortum Värme med flera. David genomför även besiktningsuppdrag, både som biträdande besiktningsman och huvudbesiktningsman.

E-post: david.n@projektlots.com
Telefon: +46 70 710 05 22


Emma Drake

Emma Drake Projektingenjör
Civilingenjör, yrkesverksam sedan 2004. Nuvarande uppdrag är i Stockholm stads beställarorganisation för projekt Hagastaden som projektingenjör avtal, med ansvar för bl.a. genomförandeavtal. De första 10 åren av sin yrkeskarriär arbetade hon inom olja- och gasindustrin i England, som projekt-, anbud- och riskingenjör på entreprenörsidan och som projektör och uppdragsledare åt beställarsidan.     

E-post: emma.d@projektlots.com
Telefon: +46 76 885 62 33


Gunnar-Strömblad.jpg

Gunnar Strömblad Byggledare
Gymnasieingenjör som arbetat i branschen sedan 1969 och från 1989 som konsult. Gunnar har varit byggledare för många stora anläggningsprojekt både väg och järnväg i Stockholmsregionen, Östergötland och Nedre Norrland åt kunder som Banverket, Botniabanan och Trafikverket.

E-post: gunnar.s@projektlots.com
Telefon: +46 730261554


Göran Alvebro Byggledare
Gymnasieingenjör, i branschen sedan 1975, med nästan 20 år som konsult. Göran har lett ett antal omfattande byggen för Banverket, Vägverket och Stockholm stads gatu- och fastighetskontor.

E-post: goran.a@projektlots.com
Telefon: +46 706858040


Harry-Nee-gammal-bild.jpg

Harry Nee Byggledare
Ingenjör verksam i branschen sedan 1962, varav 25 år som konsult med uppdrag för bland annat Banverket, Vägverket och Stockholms stad. Harry arbetar med besiktning, planering och metodval.

E-post: harry.n@projektlots.com
Telefon: +46 707100520


Ingvar Sörman Byggledare
Gymnasieingenjör som arbetat i branschen sedan 1969, först som entreprenör och sedan 1988 som konsult. Ingvar har arbetat som byggledare i flera stora projekt i Stockholmsregionen, bl.a. med spårutbyggnader för Banverket, med stadsbyggnadsprojektet Hammarby Sjöstad för Stockholms stad och senast med stadsbyggnadsprojektet Ursvik i Sundbyberg.

E-post: ingvar.s@projektlots.com
Telefon: +46 706587830


Jan Jonsson Projekt- och projekteringsledare
Civilingenjör, i branschen sedan 1983. Jan hjälper uppdragsgivare som Banverket, Botniabanan, kommuner och fastighetsbolag med olika delar inom byggprojekt.

E-post: jan.j@projektlots.com
Telefon: +46 705701245


Karin Froste.jpg

Karin Froste Projektledare
Civilingenjör i branschen sedan 1990 och arbetat som bygg-, projekt- och projekteringsledare sedan 1994. De senaste åren som projektledare i  Hagastaden och Förbifarten, komplexa infrastrukturprojekt med många inblandade intressenter. Arbetat med alla skeden i byggprocessen från detaljplaner via upphandling, tids- och kostnadsstyrning till slutbesiktningar.

E-post: karin.f@projektlots.com
Telefon: +46 706763444


Kerstin Blix Miljöledare
Från slutet av 1980-talet har mitt professionella fokus varit miljöfrågor. I min universitetsexamen ingår både miljövård och miljörätt. 

Jag började med anställningar i den akademiska världen – först hos Ingenjörs-vetenskapsakademien, senare hos miljödepartementet, där jag blev kvar i sex år.

En kortare anställning som miljöspecialist på Sveriges Byggindustrier ledde till uppdraget som miljöchef för utbyggnaden av stadsutvecklingsprojektet Hammarby Sjöstad. Efter sex år inom Stockholms stad blev jag konsult hos Projektlots och fick uppdraget som miljöchef för projekt Citybanan i Stockholm. Jag lämnade Citybanan efter sex spännande år och gick vidare till Svensk Kärnbränslehantering  AB som delprojektledare för ansökan om tillstånd till slutförvaring av använt kärnbränsle. Parallellt arbetade jag det sista året där med projekt Slussen, som tekniskt stöd för miljöfrågorna i projekteringen. Efter två och ett halvt år med de komplexa frågorna på Slussen, arbetar jag nu sedan 2012 som miljösamordnare i projekt Hagastaden. 

Jag har också haft miljöuppdrag för Kvarnholmen, Söderstaden och Södra Skanstull. Under fyra år satt jag också som medlem i regeringens delegation för hållbara städer.

E-post: kerstin.b@projektlots.com
Telefon: +46 702611609


Lisa-Bruce.jpg

Lisa Bruce Utbildad byggekonom
Har sedan 2006 arbetat som projektcontroller, projektekonom och projektingenjör. Hon har i början av sin yrkeskarriär arbetat med ekonomistyrning och projektuppföljning för flertalet kommersiella projekt på den brittiska markanaden. De senaste åren som projektcontroller och projektingenjör på TRv investering och Projekt Hagastaden för Stockholm stad.

E-post: lisa.b@projektlots.com
Telefon: +46 769428310


Mattias Johansson .jpg

Mattias Johansson Byggledare
Arbetat i branschen sedan 1990, främst på entreprenadsidan inom både bro- och marksidan.

Under sin tid som platschef har Mattias bl a arbetat med komplicerade grundläggningar och VA-omläggningar.

Konsult sedan 2015, främst som byggledare åt Trafikförvaltningen vid utbyggnad av Tvärbanans förlängning till Sickla. I dagsläget arbetar Mattias även åt Sundbybergs kommun och exploateringen av Ursviks västra delar.

E-post: mattias.j@projektlots.com
Telefon: +46 73-507 33 95


Ove Näslund Projektledare
Projektledare som arbetat i branschen sedan 1988, till den största delen som konsult. Ove har genomfört en rad uppdrag på järnvägssidan för Trafikverket. Spetskompetens inom projektplanering, byggprocesstyrning samt Transportstyrelsens godkännandeprocess.

E-post:  ove.n@projektlots.com 
Telefon: +46 703734028


Susanne Rosendahl Projektadministratör
Susanne har ett förflutet som företagare i IT-branschen och har varit verksam som konsult i över femton år. För uppdragsgivaren Banverket, numera Trafikverket, har hon sedan 2002 arbetat som administratör i ett flertal stora projekt, bland annat nya Årstabron, Nynäsbanan, Södertälje dubbelspår m.fl och även som administratör för WSP Sveriges nationella järnvägssektion. Hennes nuvarande uppdrag är som administratör för järnvägsentreprenadföretaget Leonhard Weiss.

E-post: susanne.r@projektlots.com
Telefon: +46 707860446


Sverker Östher.jpg

Sverker Östher Byggledare
Gymnasieingenjör som arbetat inom anläggningsbranschen sedan 1990, började som konsult 2010. Sverker har arbetat i järnvägsprojekt sedan 1990. Sverker är byggledare för markprojekt för dubbelspårsutbyggnaden på Nynäsbanan samt Nynäsgård mötesspår, m.fl.

E-post: sverker.o@projektlots.com
Telefon: +46 709608866


Ulf Vestlund Civilingenjör
I branschen sedan 1986. Har arbetat som entreprenör i större anläggningsprojekt i Storstockholm åt kunder som Banverket, Vägverket och SL Infrastruktur. Konsult sedan 2006. Arbetat som Teknikchef Citybanan, Banverket/Trafikverket samt som projekteringsledare, produktionsledare och projektledare åt SL/Trafikförvaltningen i projekten Tvärbanans utbyggnad till Solna samt Tvärbanans förlängning till Sickla. Arbetar också i mindre uppdrag som samverkansledare.

E-post: ulf.v@projektlots.com
Telefon: +46 706685136